პროფესურა

გიორგი პოპიაშვილი

პროფესორი / პორტფოლიოს განვითარება ; შესავალი კონცეფციის განვითარებაში