მოწვეული ლექტორები

გიორგი სულაკაძე

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის აქტუალური საკითხები