მოწვეული ლექტორები

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდები1-2, ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის 1-2, ფინანსური მათემატიკა, ოპერაციათა კვლევა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის

ფრიდონ დვალიშვილი GIPA-ში უძღვება პრეკალკულუსის, რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდები1-2, ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის 1-2, ფინანსური მათემატიკის, ოპერაციათა კვლევის, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის და სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის კურსებს. პარალელურად არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეყტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გააჩნია ფართო კვლევითი და საგანმანათლებლო გამოცდილება. არის არაერთი პუბლიკაციის ავტორი. იგი ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატია. აგრეთვე, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი - გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობთ. მის კვლევის ინტერესებს განეკუთვნება: სისტემური ანალიზი და ინჟინერინგი; მათემატიკური მოდელირება; ოპერაციათა კვლევა; გამოთვლითი ინტელექტის სისტემები; დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენებები; ოპტიმიზაციის მეთოდები, ოპტიმალური მართვა და სიმულაციური მოდელირება.

კვლევის ინტერესები:

1. სისტემური ანალიზი და ინჟინერინგი
2. მათემატიკური მოდელირება
3. ოპერაციათა კვლევა
4. გამოთვლითი ინტელექტის სისტემები

5. დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენებები
6. ოპტიმიზაციის მეთოდები,ოპტიმალური მართვა
7. სიმულაციური მოდელირება


პუბლიკაციები და პრეზენტაციები:


1. P. Dvalishvili On the Well-Posedness of the optimal control problem with concentrated and distributed variable delays 6 th International conference Functional Differential Equations and Applications P.Dvalishvili T.Tadumadze 8 th Israeli-Czech Workshop on Functional Differential Equations Ariel Israel 21-27 August 2017
2. P. Dvalishvili T.Tadumadze SOME QUESTIONS OF THE QUALITATIVE THEORY OF DELAY DIFFERENTIAL EGUATIONS: VARIATION FORMULAS OF SOLUTIONS, OPTIMIZATION, SENSITIVITY ANALYSIS International conference Theoretical and Applied Problems of Mathematics Sumqayit, Baky Azerbaijan 25-27 May 2017
3. PH. DVALISHVILI, A. NACHAOUI, M. NACHAOUI, AND T. TADUMADZE ON THE WELL-POSEDNESS OF THE CAUCHY PROBLEM FOR A CLASS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DELAY AND THE CONTINUOUS INITIAL CONDITION Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Volume 43, Number 1, 2017, Pages 146–160

4. P.Dvalishvili T.Tadumadze Continuous Dependence of the Minimum of a Functional on Perturbation in Optimal Control Problems with Distributed and Concentrated Delays Springer Proceedings in Mathematics &Statistics Selected Contributions Volume 164(2016), 339-348
5.P.DvalishviliT.TadumadzeOn the well-posedness of the Cauchy problem for differential
equations with distributed prehistory considering delay function perturbationsTransactions of
A. Razmadze Mathematical Institute 170ELSEVIER(2016), 7-18.
6. P.Dvalishvili On the Well-Posedness of One Class Optimizacion Problem with the
Distributed Prehistory 11 th International conference Numerical Analysis and Optimization Days
JANO11 Beni-Mellal, Morocco 27-29 April, 2016
7.P.DvalishviliN.GorgodzeT.Tadumadze Variation formulas of solution for neutral functional-
differential equations with regard for the delay function perturbation and the continuous initial
condition Mem.Differential Equations Math. Phys.64(2015),163-168
8.P.Dvalishvili Continuous dependence of the minimum of the Bolza type functional on the
parameters in the optimal control problem with distributed delay International conference on
differential and difference equation & application Abstract Book, Amadora, Portugal May 18-
22 2015
9.P.Dvalishvili A.Mosidze Optimal control of one economical problem using a principle of
maximum Abstract Book, 20 th International conference IFORS Barcelona Spain 13-18 July
2014(www.ifors2014.org)
10. P.Dvalishvili Continuous Dependence of the Minimum of the Bolza Type Functional on the
Initial Data in Nonlinear Optimal Control Problems With Distributed Delay
www.rmi.ge/eng/GUALITDE-2014/workshop.htm

11. P.DvalishviliN.Gorgodze Variation formulas of solution for a for neutral functional-
differential equations considering delay function perturbation and the continuous initial
condition Abstract Book, \/ Annual International conference of the Georgian Mathematical
Union Batumi, September 8-12 2014
12.P.Dvalishvili Modeling and optimal control of one commodity production and supply system
www.rmi.ge/eng/GUALITDE-2013/workshop.htm
13.P.Dvalishvili,I.Ramishvili A theorem on the continuity of the minimum of an integral
functional for one class of optimal problems with distributed delay in controls Proceedings of
A.Razmadze Mathematical Institute Vol .163(2013) 55-64 2013
14. P.Dvalishvili On the fuzzy matrix games and their solution in mixed strategies. 26 th European
Conference on Operational Research Book of Abstracts, Rome, Italy 1-4 July, 2013 www.euro2013
15. P.Dvalishvili On one method of constructing optimal mixed strategies in fuzzy antagonistic matrix
games. Second International Conference ‘’ Modern Problems in Applied Mathematics’’4.09.2013-
7.09.2013 Tbilisi
16.P.DvalishviliOn the well-posedness of a class of the optimal control problem with
distributed delay. Seminar of I.Vekua Institute of Applied Mathematics,Reports,vol.39,2013
17. P.Dvalishvili, B.Midodashvili Genetic algorithm approach in the minimization of the risk
of financial portfolio. Proceedings The 6th International Conference on Application of
Information and Communication Technologies(AICT2012), Tbilisi (http://www.aict.info/2012/)
344- 346
18. P.DvalishviliOn Well-Posedness with Respect to Functional for an Optimal Control
Problem with Distributed Delays. International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations QUALITDE-2011 Tbilisi 2011 (www.rmi.ge/eng/QUALITDE-
2011/workshop-2011.htm).
19.G.Sirbiladze,I.Khutsishvili,P.Dvalishvili Decision Processing Fuzzy Technology to
evaluate the Credit Risks of Investment Projects. 10th International Conference on Intelligent
Systems Design and Applications, Cairo, Egypt, 103-108,http://cig.iet.unipi.it/isda 2010
20. G.Sirbiladze, B.Ghvaberidze, P.Dvalishvili On the decreasing of information measures in
the information precision process. The Third International Conference ,, Problems of
Cybernetics and informatics”Baku, Azerbaijan, pp 201-204, 2010.www.pci
2010.science.az/6/08.
21.G.Sirbiladze, B.Ghvaberidze, P.Dvalishvili Modeling Decisions in the Dumpster-Shafer
Belief Structure Uncertainty. Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on
Automatic Control Modeling and Simulation, Istanbul, Turkey, May 30 – June 1, 2009. 297-
302.www.wseas.org.
22. P.Dvalishvili Optimal strategy for one probability model of inventory control. On behalf of 90 years
anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi state university science conference computing 2008
23.T.Tadumadze,P.Dvalishvili Continuos Dependence of the Solution Differential Equation
with Distribute Delay on the Initial data and the Right-hand Side. Report, Seminar of Ilia
vekuaInstituite of Applied mathemathics, vol. 26-27, 2000-2001.
24.P.Dvalishvili Some problems in the quantitative theory of optimal control with
distributed delay. (Russian). Tbiliss. Gos. Univ. Inst. Prikl. Mat., Trudy 41 (1991),
83-113
25. P.Dvalishvili On the continuity of the minimum of a functional in a nonlinear
optimal control problem with distributed delay. (Russian). Soobshch. Akad. Nauk
Gruzin. SSR 136 (1989), no. 2, 285-288