Faculty

Gogi Khomeriki

Email: g.khomeriki@gipa.ge