ყველა სკოლა
ENGLISH

რეგულაციები

ვამტკიცებ

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის

                                                                            დეკანი        ნესტან ციციშვილი

                                   5 ” – აგვისტო _2016 წ. 

 

აკადემიური საბჭოს სხდომის

ოქმი # 16 - 16

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის რეგულაციის დოკუმენტი წარმოადგენს სამართლებრივ-დისციპლინარული წესების კრებულს, რომლის განახლებული ვერსია მიღებულია  სკოლის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე. რეგულაციის დოკუმენტს სკოლისთვის სავალდებულო მნიშვნელობა აქვს და ითვალისწინებს შესაბამის დისციპლინულ პასუხისმგებლობას ამ ნორმების დარღვევისთვის.

რეგულაციის დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:

  1. სკოლის დებულება;
  2. დისციპლინური და აკადემიური მოთხოვნები სკოლის ლექტორების მიმართ;
  3. ადმინისტრაციისა და ლექტორების კომპეტენციების გამიჯვნა;
  4. სტუდენთა მიმართ დისციპლინარული და აკადემიური მოთხოვნები;
  5. ქცევის კოდექსი;
  6. პლაგიატის შესახებ;
  7. ციტირების წესი.

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის

დეკანის მოადგილე:                                      მანანა გაბაშვილი

ადმინისტრატორი:                                         ხათუნა ბერაია