ყველა სკოლა
ENGLISH

მართვის ფსიქოლოგია

მართვის ფსიქოლოგია

პრაქტიკული სასერტიფიკატო კურსები

პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანი არის მონაწილეების ფსიქოლოგიური მომზადების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული კომპეტენციის გაზრდა, ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა, გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების უნარების შეძენა, სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ  მექანიზმებში გარკვევა, ორგანიზაციული სტრესის მართვის ტექნიკების შესწავლა და სხვა.

კურსი განკუთვნილია:

 • მენეჯერების და სხვადასხვა რგოლის მმართველებისათვის
 • მართვის ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის

 

კურსის თემატიკა

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

 • შესავალი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში;
 • კოგნიტური ფსიქოლოგიის არსი და რაობა კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ჭრილში;
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
 • სწორი კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესებში;
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია და მისი როლი ლიდერის უნარ-ჩვევების გამამუშავებაში;
 • მანიპულაცია, როგორც კომუნიკაციის ფორმა. მანიპულაციისგან თავდაცვა;
 • საუბარი, „დარწმუნების ფსიქოლოგია“ და ტექნიკები;

სტრესის ფსიქოლოგია

 • სტრესის შესწავლის ისტორია და განსაზღვრება; სტრესის სახეები;  სტრესის ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური და ქცევითი ნიშნები; სტრესით გამოწვეული ყოფითი, პროფესიული და სამედიცინო პრობლემები;
 • სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მექანიზმები;
 • სტრესის მართვის ყოფითი საშუალებები (ქოფინგ სტრატეგიები); რალაქსაციის რელიგიური ფუნქცია და სისტემები (შამანიზმი, იოგა, დაოიზმი, ბუდიზმი, ისლამი, ქრისტიანობა);
 • პასიური და აქტიური მედიტაცია - ისტორია, ტექნიკა და მექანიზმები;
 • აქტიური მედიტაცია და ხერხემლის რელაქსაცია;
 • ემოცია, სტრესის მართვის ტექნოლოგია და განწყობა;
 • სტრესი და რელაქსაცია საკუთარი თავის პროგრამირებაში;
 • ორგანიზაციული სტრესი

საჯარო ორგანიზაციების მართვა

 • მენეჯმენტის პროცესი
 • გადაწყვეტილების მიღება, სწავლებაშემოქმედებითი პროცესი და სიახლეები;
 • დაგეგვმა და სტრატეგია;
 • ორგანიზება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება; ორგანიზაციული კონტროლი და ორგანიზაციული კულტურა;
 • ლიდერობა და მართვა;
 • ორგანიზაციული კონტროლი;

საორგანიზაციო ქცევა

 • სამუშაოს ანალიზი, სამუშაოს აღწერილობა, სამუშაოს სპეციფიკაცია;
 • სამუშაოზე მოზიდვა და შერჩევა;
 • სამუშაოს შესრულების ხარისხის შეფასება;
 • თანამშრომელთა სწავლება(ტრენინგი);
 • თანამშრომლების მოტივირება;
 • გადაწყვეტილების მიღება;
 • კონფლიქტის მართვა;
 • დროის მართვა;
 • ლიდერობა;
 • კრიზისის მართვა
 • მოტივაცია
 • საორგანიზაციო კულტურა

სასწავლო მეთოდოლოგია:

სწავლების პროცესი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას. თითოეულ საგანში  მონაწილეების შეფასება მოხდება  საბოლოო გამოცდის საფუძველზე.

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ერთდღიანი ტრენინგი მართვის ფსიქოლოგიაში.

 

ტექნიკური აღწერილობა

სწავლის ხანგრძლივობა: 6 კვირა

კურსის მოცულობა: 65 საათი

 

 

სასწავლო მეთოდოლოგია

სწავლების პროცესი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას. თითოეულ საგანში  მონაწილეების შეფასება მოხდება  საბოლოო გამოცდის საფუძველზე.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ მართვის ფსიქოლოგიის სასერტიფიკატო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

 

 

მისაღები პროცედურები

საბუთების მიღება წარმოებს 2017 წლის 5 ოქტომბრიდან 2017 წლის 3 ნოემბრამდე. სწავლა დაიწყება 2017 წლის 5 ნოემბერს. 

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ პირადობის მოწობის ასლი და ავტობიოგრაფია (CV) საკონტაქტო მეილზე (m.kvitsaridze@gipa.ge)  და შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა

 

სწავლის საფასური

პროგრამის ღირებულება: 950 ლარი

გადახდის გრაფიკი: 

 

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი და/ან  მშობელი (სამი და მეტი შვილი) – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

 

სერტიფიკატი

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ მართვის ფსიქოლოგიის სერტიფიკატი.

 

 

ლექტორები

 თინა ჩხეიძე-ფსიქოლოგიის დოქტორი. სამეცნიერო საქმიანობის სფერო - პიროვნების სოციალური განწყობების ჩამოყალიბება და შეცვლა; სოციალური განწყობების, რწმენებისა დაღირებულებების სისტემის დინამიკა და მის საფუძვლად მდებარე ფსიქოლოგიური მექანიზმები.

უძღვებოდა ინფორმაციისა და უცხოეთთან ურთიერთობის განყოფილებას დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში.

აქვს პედაგოგიური საქმიანობის 12 წლიანი გამოცდილება. კითხულობს ლექციების კურსს სოციალურ და გავლენის ფსიქოლოგიაში, რეკლამის ფსიქოლოგიასა და საორგანიზაციო ქცევაში. კითხულობდა სასწავლო კურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ლონდონის სამრეწველო - სავაჭრო პალატის საგამოცდო საბჭოს საგამოცდო ცენტრში.

 

  ლევან ზარდალიშვილი-ფსიქოლოგი, სერტიფიცირებული ფსიქოლოგ კონსულტანტი. პრაღის ფსიქოთერაპიული ცენტრის “Aperta Via”  დამაარსებელი და ხელმძღვანელი.  2009 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ლექტორი.

2013 წლიდან საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის გახსნა და ხელმძღვანელობს ფსიქოლოგიურ საკონსულტაციო ცენტრებს, რომლებიც ფსიქო-სოციალურ მომსახურებას უწევენ ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვებს, მოზარდებსა და მათ მშობლებს.

 

  რამაზ საყვარელიძე-ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

დაიბადა 1950 წელს. 1976 წელს დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგის სპეციალობით. 1980 წლიდან იყო ამავე უნივერსიტეტის ზოგადი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დოცენტი. 1992-1999 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი. 1999 წლიდან დღემდე არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი. სხვადასხვა უნივერსიტეტში კითხულობს კურსებს ზოგად ფსიქოლოგიაში, განწყობის ფსიქოლოგიაში, ფსიქოთერაპიაში, პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაში და ა.შ. GIPA-ში კითხულობს „ფსიქოლოგიის საფუძვლებ“-ს, „პოლიტიკურ ფსიქოლოგია“-ს და „სტრესის მართვა“-ს. 

 

  მამუკა მახათაძე-985 წელს დაამთავრა თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 2002 წელს დაამთავრა ვეიქ ფორესტის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლა და მიიღო ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) წოდება. 20 წლის მანძილზე წარმატებით მუშაობდა სხვადასხვა ბიზნეს, ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. კითხულობს ლექციებს ორგანიზაციულ მენეჯმენტში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში.

 

 

საკონტაქტო პირი:  

მარინა კვიცარიძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი,
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
მისამართი:გორგასლის 101
ტელეფონი: 249 75 45
ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge
მობილური: 595 959096