ყველა სკოლა
ENGLISH

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა GIPA - ში


საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს ფსიქოლოგიის მაგისტრებს (MSc in Psychology 0707) პოლიტიკური ფსიქოლოგიისა და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სპეციალიზაციით.

პროგრამა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული კურსების სინთეზს წარმოადგენს, ორწლიანია და მოიცავს ოთხ სემესტრს. სწავლება ძირითადად საღამოს საათებში მიმდინარეობს. 


პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში; ან მომიჯნავე სპეციალობის ბაკალავრი, რომელსაც წარმატებით აქვს გავლილი Minor სპეციალობად ფსიქოლოგიის კურსი (60 კრედიტი), ან GIPA-ს მოსამზადებელი კურსი ფსიქოლოგიის საფუძვლებში;

2) ერთიან სამაგისტრო გამოცდებზე წარმატებით გადალახული ზღვარი; 

3) ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე Intermediate დონეზე;

3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის წარმატებით გავლა: 

a) წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაში; 

b) გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

 

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3 500 ლარს.

თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით

 

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა (ბმული) და წარმოადგინეთ შემდეგი დოკუმენტები:

✔სამოტივაციო წერილი

✔ფოტოსურათი (3X4)

✔პირადობის მოწმობის ასლი

✔ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ და დიპლომის დანართი (ნიშნებისფურცელი)

საბუთების მიღება -  29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, 12:00-17:00 სთ, ორთაჭალა, გორგასლის 101

 

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მარინა კვიცარიძე

მობ: 595 959 096

ტელ: 2 49 75 45; 2 45 75 45 (კომუტატორი)

ელ - ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge