გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და საბუთების მიღება

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღება მოხდება 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით,
11:00 დან 17:00 საათამდე.
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ.
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-6 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

4.საბოლოო შედეგის გამოცხადება 10 სექტემბერი.

5.სწავლის დაწყება 18 სექტემბერი.

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტო 3x4-ზე;
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის და ნიშნების ფურცლის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტო 3x4-ზე;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, (A ტესტის );

საკონტაქტო პირი:

ნატალია ფარცხალაძე

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ

თბილისი, 0105, საქართველო

მობ: (995) 595 117477

ტელ: 2 49 75 00;

ელ-ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაGIPA, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებული სსიპი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) წარმოგიდგენთ გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის ახალ სამაგისტრო პროგრამას. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლის გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს გარემოსდაცვითი მმართველობის და პოლიტიკის, გარემოსდაცვითი კონცეფციების, გარემოს დაცვის სფეროს მრავალ განშტოებასთან დაკავშირებული საკითხების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკის ძირითად კონცეფციებსა თუ გადაწყვეტილების მიღების რაციონალურ მეთოდებზე გარემოს დაცვის კუთხით სიღრმისეული და სისტემური შესწავლა. ასევე, იმ საჯარო მოხელეებისათვის, რომელთა საქმიანობა მოითხოვს გარემოსდაცვითი საკითხების თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას გარემოსა და ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული ან მომიჯნავე სფეროში უკვე დასაქმებულ, თუ ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირთათვის.

მიზანი

პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება გარემოსდაცვითი მმათველობისა და პოლიტიკის სფეროში, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო, თუ საზოგადოებრივ სექტორში სხვადასხვა კვლევით, აკადემიურ თუ მენეჯერულ თანამდებობებზე, რომელთა ფუნქციებში და მოვალებბეში შედის გარემოსდაცვითი მმართველობის საკითხებზე მუშაობა. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა.

სასწავლო გეგმა

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტო პროგრამის სასწავლო გეგმა
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - საღამოს სწავლება


პროგრამის აკრედიტაციის პროცესი დასრულდა 2016 წლის სექტემბერში.

საკონტაქტო პირი:

ნატალია ფარცხალაძე

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ

თბილისი, 0105, საქართველო

მობ: (995) 595 117477

ტელ: 2 49 75 00;

ელ-ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge

სწავლის საფასური და სტიპენდია

 • 2017-2019 წლის პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს.
 • სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში გრანტის თანხა აკლდება სწავლის საფასურს.
 • თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საკონტაქტო პირი:

ნატალია ფარცხალაძე

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ

თბილისი, 0105, საქართველო

მობ: (995) 595 117477

ტელ: 2 49 75 00;

ელ-ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge

საქართველოში ერთადერთი, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის - GIPA, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებული სსიპი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)-ის ერთობლივი ქართულენოვანი პროგრამაა

ლექტორები

ელისო ბარნოვი

ელისო ბარნოვი

ერიხ მიეს

ერიხ მიეს

გელა კვაშილავა

გელა კვაშილავა

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

ნიკა არევაძე

ნიკა არევაძე

ირაკლი მაჭარაშვილი

ირაკლი მაჭარაშვილი

ირაკლი შავგულიძე

ირაკლი შავგულიძე

ია პაპიაშვილი

ია პაპიაშვილი

კახა არცივაძე

კახა არცივაძე

ქეთი გომელაური

ქეთი გომელაური

ქეთი გუჯარიძე

ქეთი გუჯარიძე

მერაბ ბარბაქაძე

მერაბ ბარბაქაძე

მალხაზ ადეიშვილი

მალხაზ ადეიშვილი

მურმან მარგველაშვილი

მურმან მარგველაშვილი

ნოე მეგრელიშვილი

ნოე მეგრელიშვილი

თამარ ანთაძე

თამარ ანთაძე

წერის სტრატეგიები

თამარ გუგუშვილი

თამარ გუგუშვილი

თამარ შარაშიძე

თამარ შარაშიძე

ეკა კაკაბაძე

ეკა კაკაბაძე

დაგვიკავშირდით