სოციოლოგია

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:
რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;
- რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
- რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი;
საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ
შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან
უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
- ნაბეჭდი და ციფრული ფოტოსურათი (3x4);
- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
- 900 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი
საბუთების მიღება გრძელდება 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან
17:00 საათამდე.

სწავლის საფასური შეადგენს: ერთი აკადემიური წელი - 4500 ლარი.
სტუდენტი,რომელიც მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტს (50%,70% ან 100%) მიიღებს
GIPA - სგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი აკადემიური წლის განმავლობაში.
მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისების მიზნით, საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაცია სტუდენტებს
აჯილდოვებს გრანტით. გრანტი გაიცემა შემდეგი პრინციპით:
სტუდენტი, რომელსაც ერთი აკადემიური წლის ან მიყოლებით ორი სემესტრის
(მაგალითად, მე-2 და მე-3 სემესტრი) განმავლობაში ყველა საგანში ექნება უმაღლესი
შეფასება „A” და მისი „GPA“ იქნება „4.0“, განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი
სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან 100 % -ით;
თუ სტუდენტს ერთი აკადემიური წლის დამთავრების შემდეგ ყველა საგანში
მიღებული ექნება უმაღლესი შეფასება”A”, მაგრამ მისი “GPA” არ იქნება „4.0“, ასევე
განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან
100 % -ით;
ხუთ სტუდენტს, რომლებსაც ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, ყველა საგანში
ექნება მაღალი შეფასება და „GPA“ ექნება „3.5“ ან მეტი, უნივერსიტეტი
ათავისუფლებს მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან რეიტინგის
შესაბამისი პროცენტით შემდეგნაირად:
I ადგილი - 70%
II ადგილი - 60%
III ადგილი - 50%
IV ადგილი - 40%
V ადგილი - 30%
რეიტინგში ერთნაირ პოზიციაზე არსებულ სტუდენტებს, სწავლა დაუფინანსდებათ
შემდეგნაირად: შესაბამისი პოზიციების პროცენტული დაფინანსების ჯამი გაიყოფა
ერთნაირ პოზიციაზე არსებული სტუდენტების რაოდენობაზე. (საშუალო
არითმეტიკულის მეთოდით)
თუ სტუდენტს, ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შედეგად აქვს
სახელმწიფო დაფინანსება/გრანტი, მაშინ სახელმწიფო წლიური გრანტის (ორი
სემესტრის=2250ლ) ოდენობის ნახევარი (ერთი სემესტრის=1125ლ) აკლდება
„საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA)“ არსებულ ერთი
სემესტრის სწავლის საფასურს(2500 ლარი) და უნივერსიტეტი სტუდენტს უხდის
(ათავისუფლებს გადასახადისაგან) სწავლის საფასურის იმ პროცენტს, რომელიც
სტუდენტს რეიტინგის შესაბამისად ეკუთვნის, მაგრამ არაუმეტეს მის მიერ
გადასახდელი თანხისა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი განაგრძობს წარჩინებით სწავლას და მომდევნო
სემესტრსაც დაასრულებს უმაღლესი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, მას
შეუნარჩუნდება დაფინანსება/გრანტი კიდევ ერთი სემესტრის განმავლობაში და ა.შ.
საბანკო რეკვიზიტები
საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22
მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL
გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა
სკოლის გრანტი/დაფინანსება არ გაიცემა შემოსავლის სახით. უნივერსიტეტის
გრანტის/დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი თავისუფლდება გრანტის
შესაბამისი თანხის ოდენობის გადასახადისაგან

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სოციოლოგიის ბაკალავრი თანამედროვე აკადემიური
სტანდარტების შესაბამისად. სტუდენტები მიიღებენ მრავალმხრივ და, ამავე დროს,
სპეციალიზებულ თეორიულ ცოდნას ამ დარგში - შეისწავლიან სოციოლოგიის ზოგად
საფუძვლებს და ძირითად მიმართულებებს; ასევე, დაუფლებიან გამოყენებითი
სოციოლოგიის დარგებს და აითვისებენ შესაბამის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა ზოგად
კომპეტენციებსაც, მათ შორის - კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების
ხელშეწყობას, ვერბალური (ზეპირი და წერითი მეტყველების) უნარების, ჯგუფში
მუშაობის, დროის პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად
გამოყენების უნარების განვითარებას.

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და აღწერილობა:
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტებს შესაბამისი ცოდნა
სოციოლოგიის მიმართულებით. პროგრამა ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან,
რომლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 
სწავლების პირველი ეტაპი (I-II სემესტრი და ნაწილობრივ III სემესტრი) მოიცავს
 ზოგადი განათლებისა და ორივე სპეციალობისთვის სავალდებულო, ერთიან კურსს- 64
კრედიტს.
სწავლების შემდეგი ეტაპები ეთმობა ძირითადი სპეციალობის მაპროფილებელ საგნებს
(146 კრედიტი). აქედან:
ა) 124 კრედიტს სტუდენტი აითვისებს სწავლების მეორე ეტაპზე (III-VII სემესტრი)
სპეციალობის, სოციოლოგიის, სავალდებულო საგნების საფუძვლიანი და სიღრმისეული
შესწავლისას;
ბ) 22 კრედიტს - სწავლების მესამე ეტაპზე (VIII სემესტრი), აქედან 4 კრედიტს
პრაქტიკის გავლის შემდეგ და 18 კრედიტს სადიპლომო ნაშრომზე დამოუკიდებელი
მუშაობისას.
ამავე დროს, 30 თავისუფალ კრედიტს სტუდენტი დააგროვებს მისთვის საინტერესო
საგნების არჩევით როგორც საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
(სოციალურ მეცნიერებათა ან სხვა სკოლა), ასევე ნებისმიერ აკრეტიდიტებულ
უნივერსიტეტში.

პროგრამით გათვალისწინებულია უცხო ენის (ინგლისური) ინტენსიური სწავლება (I-III
სემესტრი).

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტს ენიჭება
სოციოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

საკონტაქტო პირი
ხათუნა ბერაია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრატორი
ელ-ფოსტა: kh.beraia@gipa.ge
მობ: +995 599 611 717

დაგვიკავშირდით

  • თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, მე-2 სართული.
  • (995) 32 2 497549