პოლიტიკური მეცნიერებები

მიღების წინაპირობები

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ 
პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და 
წარმატებით  ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამ სავალდებულო საგანთან ერთად სტუდენტს სავალდებულო მეოთხე საგნად შეუძლია აირჩიოს:

 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • გეოგრაფია
 • ლიტერატურა
 • სამოქალაქო განათლება

ჩასაბარებელი უცხო ენა - მხოლოდ ინგლისური 

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ.
 • ფოტოსურათი (3x4) + ციფრული ფოტოსურათი
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (1000 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

 

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

პოლიტიკური მეცნიერებების  საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ

მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე, 12.00-17.00. მისამართზე: გორგასლის #101 (ორთაჭალა)

საბუთების ჩამონათვალი:
1. პირადობის მოწმობის ასლი; 
2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ. 
3. ფოტოსურათი (3x4) + ციფრული ფოტოსურათი
4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
5. 900 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)

ანგარიშის ნომერია:

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ხათუნა ბერაია  -  Email:  kh.beraia@gipa.ge  Mob: +995 599 61 17 17

 

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტებს საფუძვლიანი ცოდნა როგორც ზოგადად პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ისე მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილების შესახებ. გააცნოს მათ მსოფლიო ფილოსოფიური და სამეცნიერო მემკვიდრეობა; პოლიტიკური აზროვნების ისტორია, შედარებითი პოლიტიკა; სტუდენტებს შეასწავლოს პლატონის და არისტოტელეს, კანტის, ჰობსის, რასელისა და ვებერის ფილოსოფიური  და პოლიტიკური თხზულებები.  საჯარო პოლიტიკის, საჯარო ორგანიზაციების და პროექტების  მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები; აზიაროს სტუდენტები სამოქალაქო შეგნების, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის, ლიბერალური ღირებულებების, ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს; გააცნოს ინდივიდის როლი, პასუხისმგებლობა და უფლებები საზოგადოებაში;

პროგრამის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავოს  პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარი. სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების  ხელშეწყობას,  ჯგუფში მუშაობის და დროის მენეჯმენტის პრობლემების გადაჭრას.  ასევე შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტების შესწავლას.

საბაკალავრო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებებში ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან, რომლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 

სწავლების პირველი ეტაპი (I-II სემესტრი) მოიცავს  ზოგადი განათლების  კურსს- 67 კრედიტს.

II ეტაპი (III –VII სემესტრი) მოიცავს მაპროფილებელ კურსს  - 128 კრედიტს.

დანარჩენი კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 30 კრედიტს სტუდენტი დააგროვებს მისთვის საინტერესო საგნების არჩევით (თავისუფალი კრედიტები) როგორც საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებათა ან სხვა სკოლაში, ასევე სხვა აკრედიტებულ უნივერსიტეტებში.

მესამე ეტაპი (VIII) მოიცავს სადიპლომო ნაშრომის დამოუკიდებლად შესრულებას, რომლის წარმატებით დასრულებისას მიიღებს- 15 კრედიტს.

 

 დასაქმების სფერო

 • არასამთავრობო სექტორი - კვლევითი ორგანიზაციები, პოლიტიკურ თემაზე  ორიენტირებული საკონსულტაციო ორგანიზაციები
 • აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები, (მათ შორის, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, და უსაფრთხოების სექტორი)
 • საკანონმდებლო ორგანოს აპარატი
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები
 • პოლიტიკური პარტიები

სწავლის საფასური

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის წლიური ღირებულება 4500 ლარია

სწავლის დაფინანსება

1000 ლარი ყველა სტუდენტს ერთი წლის განმავლობაში (100%,70% და 50%) სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში.

---

ძვირფასო სტუდენტებო, როგორც იცით, GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა.

სისტემა გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების სტუდენტების დაჯილდოვებას, ზრუნავს მათი მოტივაციის გაზრდაზე და რეიტინგის შესაბამისად უფინანსებს მათ სწავლის საფასურს. ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტებს სწავლა უფინანსდებათ 100%-ით. 

გისურვებთ მაღალ შეფასებებს და სწავლის წარმატებით დასრულებას!

სტიპენდიების და გრანტების სისტემა

  • სწავლების მეორე წლიდან, მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს ექნებათ საშუალება, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლიდან მიიღონ გრანტი სწავლის დასაფინანსებლად
  • იმისათვის, რომ სტუდენტმა მიიღოს დაფინანსება, მისი GPA აუცილებლად უნდა შეადგენდეს 3.5 ან მეტს
  • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით
  • თუ სტუდენტის GPA არ შეადგენს 4.0-ს, მაგრამ ბოლო 2 სემესტრის მანძილზე ყველა საგანში მიღებული აქვს შეფასება A (და მისი GPA 3.5 ან მეტია) მას მომდევნო სემესტრში სწავლა  100%-ით დაუფინანსდება
   • სტუდენტებს, რომელთა GPA  იქნება 3.5 ან მეტირეიტინგის მიხედვით, მომდევნო სემესტრში სწავლა დაუფინანსდებათ შემდეგნაირად:  1-70%;  2-60%; 3-50%;  4-40%;  5-30% 
  • სტუდენტი, რომელსაც სემესტრში ერთი საგანი მაინც ექნება 'გამოტოვებული' (გამოიყენებს ე.წ. 'დროფ სისტემას') სტიპენდიას ვერ მოიპოვებს
  • თუ სტუდენტს, ეროვნული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შედეგად აქვს სახელმწიფო გრანტი, სკოლა სტუდენტს დაუფინანსებს სხვაობას სწავლის დადგენილ საფასურსა და მოპოვებულ გრანტს შორის

  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გრანტი/დაფინანსება  არ გაიცემა შემოსავლის სახით. უნივერსიტეტის გრანტის/დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი თავისუფლდება გრანტის შესაბამისი თანხის ოდენობის გადასახადისაგან  

  იხილეთ კურიკულუმი

  საგნის კოდი

  კურსი

  კრედიტთა რაოდენობა

  საკონტაქტ საათები

  დამოუკიდებელი

  საათები

  სემესტრები

  ლექტორები

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  ზოგადი განათლების კურსი -  67 კრედიტი

  SSeng100

   

  ინგლისური I

  4

  48

  52

  X

   

   

   

   

   

   

   

   ჯ. მორსკი ნ.ჭიღვარია

  SSeng101

   

  ინგლისური II

  4

  48

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   ჯ. მორსკი ნ.ჭიღვარია

  SSeng102

  ინგლისური III

  4

  48

  52

   

   

   

   X

   

   

   

   

   

   ჯ. მორსკი ნ.ჭიღვარია

  SSakw103

   

  აკადემიური წერა

  4

  32

  68

  X

   

   

   

   

   

   

   

  თ. ქავთარაძე

  SSsam104

   

  სამართლის საფუძვლები

  6

  42

  108

  X

   

   

   

   

   

   

   

  ლ. კოკაია

  SSdwg105

   

  დიადი წიგნები

   

  5

  42

  83

   X

   

   

   

   

   

   

   

  ლ. ბერძენიშვილი

  SSkal107

   

  პრე კალკულუსი

  5

  32

  93

   X

   

   

   

   

   

   

   

  ფრ. დვალიშვილი

  SSistm108

  ისტორიული მოვლენები

  5

  32

  93

   

   

   

   

   

   

   

  ზ. აბაშიძე

  SSmenj110

  ზოგადი მენეჯმენტის საფუძვლები

  6

  32

  118

   

  X

   

   

   

   

   

   

  ნ. დოლიძე

  SSfsik111

  ფსიქოლოგიის საფუძვლები

  6

  42

  108

   

   X

   

   

   

   

   

   

  ი. იმედაძე

  SSekos112

   

  ეკონომიკის შესავალი

  6

  42

  108

   

  X

   

   

   

   

   

   

  მ. კაკულია

  SSfils113

   

  შესავალი ფილოსოფიის ისტორიაში

  6

  42

  108

   

  X

   

   

   

   

   

   

  ქ. მუხიგული

  SSsocs114

  სოციოლოგიის საფუძვლები

  6

  42

  108

   

  X

   

   

   

   

   

   

  თ. მატარაძე

  მაპროფილებელი კურსი - 143

  SSmmft201

  მმართველობის ფორმები და თეორიები

  6

  32

  118

   

   

  X

   

   

   

   

   

  გ.კობერიძე

  SSsmow204

  საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის ისტორიული განვითარება

  6

  32

  118

   

   

  X

   

   

   

   

   

  ნ. ჩარექიშვილი

  SSpteo300

  პოლიტიკის თეორია და

   

  ფილოსოფია 1

  4

  32

  68

   

   

  X

   

   

   

   

   

  ქ. მუხიგული

  SSspoli301

  საქართველოს პოლიტიკა და მმართველობა

  6

  42

  108

   

   

  X

   

   

   

   

   

  თ. შარაშენიძე

  SSpsoc302

  პოლიტიკური სოციოლოგია

  4

  32

  68

   

   

   

  X

   

   

   

   

  ქ. მუხიგული

  SSsadm303

   

  სახელმწიფო მოწყობა, ადმინისტრირება

  6

  42

  108

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  ნ. დოლიძე,                       ლ. სოფრომაძე

  SSpteo304

  პოლიტიკის თეორია და ფილოსოფია 2

  4

  32

  68

   

   

   

  X

   

   

   

   

  ქ. მუხიგული

  SSsjpol 219

  საჯარო პოლიტიკის შესავალი

  6

  42

  108

   

   

   

  X

   

   

   

   

  ალ. ჭკუასელი

  SSpolp526

  პოლიტიკური ფსიქოლოგია

  4

   

  32

   

  68

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  რ. საყვარელიძე,

  SSspsur305

   

  საერთაშორისო პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები

  5

   

   

   

   

  32

   

   

   

   

  93

   

   

   

   

  X

   

   

   

  თ. შარაშენიძე

  SSpoldz211

  პოლიტიკა, ძალაუფლება და მართვა

  6

  32

  118

   

   

   

   

  X

   

   

   

  ვ. ჭიაურელი

  SSkvlst200

  კვლევის მეთოდები; სტატისტიკა

  6

  42

  108

   

   

   

   

  X

   

   

   

  მ. სეხნიაშვილი; ჟ. ანთია

  SSgarm306

   

   

  გარდამავალი მმართველობა

  4

   

   

  32

   

   

  68

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

  ალ.ჭკუასელი

  SSspol307

  სოციალური პოლიტიკა

  6

   

  32

   

  118

   

   

   

   

   X

   

   

   

  ა.დიაკონიძე

  SSsamet309

  სამართალი, მართლმსაჯულება, ეთიკა

  6

   

   

  42

   

   

  108

   

   

   

   

   

   X

   

   

  ვ. ჭიაურელი

  SSkonf 214

  კონფლიქტოლოგია

  6

  32

  118

   

   

   

   

   

  X

   

   

  ზ. აგლაძე

  SSarchs214

  პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო სისტემები

  5

   

  32

   

  93

   

   

   

   

   

  X

   

   

  ქ. მაისურაძე

  SSglob310

  გეოპოლიტიკა და გლობალიზაცია

  6

   

  42

   

  108

   

   

   

   

   

  X

   

   

  გ.ხომერიკი

  SSpidea 311

  პოლიტიკური იდეოლოგიები

  5

   

  32

   

  93

   

   

   

   

   

  X

   

   

  ზ.ფარჯიანი

  SSdemo 312

  სოციალური კაპიტალი

  6

   

   

  42

   

   

  108

   

   

   

   

   

   

   X

   

  ვ. ნადარეიშვილი

  SSusa313

  აშშ-ს მმართველობა და პოლიტიკა

  6

   

  32

   

  118

   

   

   

   

   

   

  X

   

  ზ. აგლაძე

  SSeurop314

  ევროპის პოლიტიკა და ევროკავშირი

  5

   

  32

   

  93

   

   

   

   

   

   

  X

   

  ივ. ჩხიკვაძე

  SSagmos315

  ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა

  5

   

  32

   

  93

   

   

   

   

   

   

  X

   

  ლ.ასათიანი

  SSruss316

  რუსეთი და დე ფაქტო სახელმწიფოები პოსტ საბჭოთა სივრცეში

  5

   

   

   

  32

   

   

   

  93

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

   

  ა. წურწუმია-ზურაბაშვილი

   

  დიპლომი

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

   

  თავისუფალი კრედიტები - 30 კრედიტი

  SSprm203

  პროექტის მომზადება და მართვა

  6

  32

  118

   

   

  X

   

   

   

   

   

  თ.კახიანი

  SSekist403

  ეკონომიკური ისტორია

  6

  32

  118

   

   

  X

   

   

   

   

   

  მ.კაკულია

  SSpre 011

  პრეზენტაციის უნარები

  6

  32

  118

   

   

  X

   

   

   

   

   

  გ. მჟავანაძე

  SSsajec 411

  საჯარო სექტორის ეკონომიკა

  6

  42

  108

   

   

   

  X

   

   

   

   

  მ.ღვაბერიძე

  SSbizn405

  ბიზნესის საფუძვლები

  6

  32

  118

   

   

   

  X

   

   

   

   

  გ.თურქია

  SSssam314

   

  შესავალი საერთაშორისო სამართალში

  6

  32

  118

   

   

   

  X

   

   

   

   

  დავით ჯანდიერი

  SSmtmef210

  მთავრობის მუშაობა, პროდუქტიულობა და ეფექტურობა

  6

  32

  118

   

   

   

   

  X

   

   

   

  ლ. სამადაშვილი

  SSfin413

  ფინანსები

  6

  42

  108

   

   

   

   

  X

   

   

   

  გ.თურქია

  SSrito701

  რიტორიკა და კამათის ხელოვნება

  6

  32

  118

   

   

   

   

  X

   

   

   

  ლ.ბერძენიშვილი

  SSarm 218

  ადამიანური რესურსების  მართვა

  6

  32

  118

   

   

   

   

   

  X

   

   

  თ.ტურაშვილი

  SSorgps525

   

  ორგანიზაციის და მართვის ფსიქოლოგია

  6

  48

  102

   

   

   

   

   

  X

   

   

  დ. ჩარკვიანი

  SSqcevek 410

  ბიჰევიორისტული (ქცევის) ეკონომიკა

  6

  32

  118

   

   

   

   

   

  X

   

   

  ვ. ცერცვაძე

  SSpoltq308

  პოლიტიკური ტექნოლოგიები,  საზოგ. აზრის ფორმირება

  6

  42

  108

   

   

   

   

   

   

  X

   

  გ.თარგამაძე

  SSegzistps 523

  ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია

  6

  36

  114

   

   

   

   

   

   

  X

   

  მ. გომელაური

  SSganvek 421

  განვითარების ეკონომიკა

  6

  32

  118

   

   

   

   

   

   

  X

   

  ნ.ადეიშვილი

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  დაგვიკავშირდით

  • თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, მე-2 სართული.
  • (995) 32 2 497549