პოლიტიკური მეცნიერებები

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:
რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;
- რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
- რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი;
საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
- საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ
შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან
უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
- ნაბეჭდი და ციფრული ფოტოსურათი (3x4);
- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
- 900 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი
საბუთების მიღება გრძელდება 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან
17:00 საათამდე.

სწავლის საფასური შეადგენს: ერთი აკადემიური წელი - 4500 ლარი.
სტუდენტი,რომელიც მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტს (50%,70% ან 100%) მიიღებს
GIPA - სგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი აკადემიური წლის განმავლობაში.
მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისების მიზნით, საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაცია სტუდენტებს
აჯილდოვებს გრანტით. გრანტი გაიცემა შემდეგი პრინციპით:
სტუდენტი, რომელსაც ერთი აკადემიური წლის ან მიყოლებით ორი სემესტრის
(მაგალითად, მე-2 და მე-3 სემესტრი) განმავლობაში ყველა საგანში ექნება უმაღლესი
შეფასება „A” და მისი „GPA“ იქნება „4.0“, განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი
სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან 100 % -ით;
თუ სტუდენტს ერთი აკადემიური წლის დამთავრების შემდეგ ყველა საგანში
მიღებული ექნება უმაღლესი შეფასება”A”, მაგრამ მისი “GPA” არ იქნება „4.0“, ასევე
განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან
100 % -ით;
ხუთ სტუდენტს, რომლებსაც ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, ყველა საგანში
ექნება მაღალი შეფასება და „GPA“ ექნება „3.5“ ან მეტი, უნივერსიტეტი
ათავისუფლებს მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან რეიტინგის
შესაბამისი პროცენტით შემდეგნაირად:
I ადგილი - 70%
II ადგილი - 60%
III ადგილი - 50%
IV ადგილი - 40%
V ადგილი - 30%
რეიტინგში ერთნაირ პოზიციაზე არსებულ სტუდენტებს, სწავლა დაუფინანსდებათ
შემდეგნაირად: შესაბამისი პოზიციების პროცენტული დაფინანსების ჯამი გაიყოფა
ერთნაირ პოზიციაზე არსებული სტუდენტების რაოდენობაზე. (საშუალო
არითმეტიკულის მეთოდით)
თუ სტუდენტს, ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შედეგად აქვს
სახელმწიფო დაფინანსება/გრანტი, მაშინ სახელმწიფო წლიური გრანტის (ორი
სემესტრის=2250ლ) ოდენობის ნახევარი (ერთი სემესტრის=1125ლ) აკლდება
„საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA)“ არსებულ ერთი
სემესტრის სწავლის საფასურს(2500 ლარი) და უნივერსიტეტი სტუდენტს უხდის
(ათავისუფლებს გადასახადისაგან) სწავლის საფასურის იმ პროცენტს, რომელიც
სტუდენტს რეიტინგის შესაბამისად ეკუთვნის, მაგრამ არაუმეტეს მის მიერ
გადასახდელი თანხისა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი განაგრძობს წარჩინებით სწავლას და მომდევნო
სემესტრსაც დაასრულებს უმაღლესი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, მას
შეუნარჩუნდება დაფინანსება/გრანტი კიდევ ერთი სემესტრის განმავლობაში და ა.შ.
საბანკო რეკვიზიტები
საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22
მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL
გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა
სკოლის გრანტი/დაფინანსება არ გაიცემა შემოსავლის სახით. უნივერსიტეტის
გრანტის/დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი თავისუფლდება გრანტის
შესაბამისი თანხის ოდენობის გადასახადისაგან

პროგრამის მიზანია მისცეს სტუდენტებს საფუძვლიანი ცოდნა როგორც ზოგადად
პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ისე მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილების შესახებ.
გააცნოს მათ მსოფლიო ფილოსოფიური და სამეცნიერო მემკვიდრეობა; პოლიტიკური
აზროვნების ისტორია, შედარებითი პოლიტიკა; სტუდენტებს შეასწავლოს პლატონის და
არისტოტელეს, კანტის, ჰობსის, რასელისა და ვებერის ფილოსოფიური და
პოლიტიკური თხზულებები. საჯარო პოლიტიკის, საჯარო ორგანიზაციების და
პროექტების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები; აზიაროს სტუდენტები სამოქალაქო
შეგნების, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის,
ლიბერალური ღირებულებების, ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს; გააცნოს
ინდივიდის როლი, პასუხისმგებლობა და უფლებები საზოგადოებაში;
განუვითაროს სტუდენტებს ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი; გააცნოს
კვლევის თანამედროვე სტანდარტები.
პროგრამის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავოს პრობლემების დამოუკიდებლად
გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარი. სწავლების პროცესში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმობა კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების
ხელშეწყობას, ჯგუფში მუშაობის და დროის მენეჯმენტის პრობლემების გადაჭრას.
ასევე შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტების შესწავლას.

წარმატებული კურსდამთავრებულები მზად იქნებიან შრომის ბაზარზე
კონკურენციისათვის და/ან გააგრძელებენ სწავლას უმაღლესი განათლების მეორე
საფეხურზე .

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და აღწერილობა:
საბაკალავრო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებებში ოთხწლიანია და შედგება რვა
სემესტრისაგან, რომლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. 
სწავლების პირველი ეტაპი (I-II სემესტრი) მოიცავს  ზოგადი განათლების  კურსს- 67
კრედიტს.
II ეტაპი (III –VII სემესტრი) მოიცავს მაპროფილებელ კურსს - 132 კრედიტს.

დანარჩენი კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 30 კრედიტს სტუდენტი დააგროვებს
მისთვის საინტერესო საგნების არჩევით (თავისუფალი კრედიტები) როგორც
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებათა ან სხვა
სკოლაში, ასევე სხვა აკრედიტებულ უნივერსიტეტებში.
მესამე ეტაპი ((VIII) მოიცავს სადიპლომო ნაშრომის დამოუკიდებლად შესრულებას,
რომლის წარმატებით დასრულებისას მიიღებს- 15 კრედიტს.

საკონტაქტო პირი
ხათუნა ბერაია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრატორი
ელ-ფოსტა: kh.beraia@gipa.ge
მობ: +995 599 611 717

დაგვიკავშირდით

  • თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, მე-2 სართული.
  • (995) 32 2 497549