პროფესურა

ნინო ანთაძე

პროფესორი / წერის სტრატეგიები

განათლება/პროფესია: განათლების მეცნიერებათა დოქტორი

გამოცდილება: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტი  

მოქმედი სამსახური:

 • GIPA - საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მმართველობის სკოლა
 • DAAD – გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური; სასწავლო- და სასტიპენდიო პროგრამების კოორდინატორი

კვლევები და პუბლიკაციები:

 • წერის სირთულეები ქართველ სტუდენტებში
  (რაოდენობრივი კვლევა, გამოყენებულია სადისერტაციო ნაშრომში
  „ტექსტის სახეობათა ლინგვოკულტუროლოგიური შეპირისპირება და მათი სწავლების მეთოდები სტუდენტური სამოტივაციო წერილის მაგალითზე“, 2016).
 • ქართული საგანმანათლებლო ბაზრის ანალიზი
  (თვისობრივი კვლევა - ინტერვიუ, გამოყენებულია DAAD-ს წლიურ ანგარიშში, 2016).
 • Ekaterine Shaverdashvili/Nino Antadze (2013): Sprachendidaktik und berufsorientierter Deutschunterricht an georgischen Universitäten. University of Georgia. Tbilissi
   

ინტერესი - კითხვა: ფსიქოლოგია, ინტერიერის დიზაინი.