მოწვეული ლექტორები

ოთარ ქოჩორაძე

გეოპოლიტიკა, საქმიანი ურთიერთობები, სახელმწიფოებრივი მოწყობის მოდელების შედარებითი ანალიზი, საჯარო გამოსვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები,

პროფესია : ისტორიკოსი
გამოცდილება : 2015 წლიდან - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სრული პროფესორი.
2006-2015 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2002-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური
ფაკულტეტის სახელმწიფოს მართვის კათედრის დოცენტი.
1986-2002 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრის
დოცენტი.
1983-1986 - საქრთველოს განათლების სამინისტროსთან არსებული ახალგაზრდული
პრობლემების შემსწავლელი რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი: უფრ.
მეცნიერ თანამშრომელი, ლაბორატორიის გამგე, დირექტორის მოადგილე.
მოქმედი სამსახური : საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული
ბიზნესის დეპარტამენტი.
კვლევები და პუბლიკაციები: 1 მონოგრააფია, 10 სახელმძღვანელო, 50-ზე მეტი
სამეცნიერო სტატია.
ინტერესი  - ნადირობა, თევზაობა, აღმოსავლური ფილოსოფია.