მოწვეული ლექტორები

მერაბ ბარბაქაძე

ეკოლოგიური სამართალი

მერაბ ბარბაქაძემ წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1995 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანობას და მუშაობს გარემოს დაცვის სამართლის ექსპერტად როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დონეზე.

2003–2011 წლებში იყო გაეროს ეეკ ორჰუსის კონვენციის („კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ") შესრულების კომიტეტის წევრი.

2011 წლიდან არის გაეროს ეეკ ორჰუსის კონვენციის ,,დამაბინძურებლების გარემოში გაშვებისა და გადატანის რეესტრის (PRTR) შესახებ ოქმის'' შესრულების კომიტეტის წევრი.

2017 წლიდან ასწავლის საერთაშრისო ეკოლოგიურ (გარემოს დაცვის) სამართალს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში(GIPA)

მერაბ ბარბაქაძე აქტიურად თანამშრომლობს მთელ რიგ საერთაშორისო და ადგილობრივ გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან და არის გარემოსდაცვით იურისტთა რამოდენიმე საერთაშორისო გაერთიანების წევრი.