პროფესურა

გოგი ხომერიკი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ელფოსტა: g.khomeriki@gipa.ge

გიორგი ხომერიკი

სამსახურებრივი გამოცდილება

თითქმის 48-წლიანი მუშაობის გამოცდილება სამეცნიერო და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში

მოქმედი სამსახური: ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი (თსუ).

2012 - დღემდე: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი;

2007-2010. IB ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სხვადასხვა თანამდებობაზე: ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, ეკონომიკის კათედრის გამგე, ფაკულტეტის დეკანი;

1994-2006. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის გამგის მოადგილე (1994-2003); კათედრის გამგე (2003-2006);

 1. 1993. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის სასწავლო ნაწილის გამგე;

1989-1993. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ახალმშენებლობების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი;

1982-1989. . თბილისის ისტორიის მუზეუმის თბილისის თანამედროვე ისტორიის განყოფილების გამგე;

1974-1982. საქ. მეცნ. აკადემიის ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილების ლაბორანტი.

პროექტები

2009-2012. ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები. პროექტი GNSF/ST08/5-429. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით. ძირითადი მონაწილე

2015-2016. საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზემოქმედების შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია. აშშ- საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს გრანტით. ტურიზმის ექსპერტი.

პუბლიკაციები (ბოლო 10 წლის მანძილზე)

 1. ხომერიკი გ., ნეიძე ვ., თუთბერიძე მ., გონგაძე მ., ლომინაძე გ., ჩიხრაძე ნ. ქვემო ქართლის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი (გეოგრაფიული ანალიზი). თანაავტორები: გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია # 4 (83). თბილისი, 2012 წ. გვ. 237-246 (288).
 2. ნეიძე ვ., თუთბერიძე მ., ხომერიკი გ. ტურიზმი ჯავახეთში: განვითარების ფაქტორები. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, 5 (84). უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2013. გვ. 240-245.
 3. ხომერიკი გ. უსაფრთხოების პრობლემა და ქართული გეოგრაფიის ამოცანები. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, #5 (84). თსუ გამომცემლობა. თბ., 2013. გვ. 246-254.
 4. ხომერიკი გ. ქვემო ქართლის რეგიონი როგორც უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების კვლევის ობიექტი (გეოგრაფიული მიდგომა). გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. # 6 (85). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2014 წ. გვ. 25-28.
 5. გონგაძე მ., ლომინაძე გ., ხომერიკი გ. რაჭის ქედის კარსტი და მისი ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. # 6 (85). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. 2014 წ. გვ. 53-57.
 6. ხომერიკი გ., მელაძე გ. საქართველოში ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების რესურსები და საფრთხეები. American Journal of Environmental Protection. 2015; 4 (3-1): 180-185. (ინგლისურ ენაზე)
 7. ნეიძე ვ., თუთბერიძე მ., ხომერიკი გ., პავლიაშვილი ნ., ლომინაძე გ. ზემო სვანეთის ტურისტული წარსული, აწმყო და მომავალი. “გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თსუ გამომცემლობა, თბ., 2015. გვ. 358-363.
 8. ხომერიკი გ. (თანაავტორი). კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის გზამკვლევი. თბ., 2016. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/156713 
 9. ხომერიკი გ. ტურიზმის როლი აჭარის ეკონომიკის ტრანსფორმაციაში. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები". თბ., 2017, # 2, გვ. 48-58.
 10. ნეიძე ვ., თუთბერიძე მ., ხომერიკი გ., გონგაძე მ., ლომინაძე გ., პავლიაშვილი ნ. ჯავახეთის ზეგანი – საქართველოს ახალი ტურისტული არეალი. ჟურნალში: „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები", სპეციალური გამოცემა: გეოგრაფიის ახალი გამოწვევები: მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილებები. ტომი 6, # 5-1, 2017, გვ. 1-7 (ინგლისურ ენაზე. რეზიუმე – ქართული).
 11. ხომერიკი გ. (თანაავტორი). საქართველოს ეროვნული ატლასი. შტაინერის გამომცემლობა, შტუტგარტი, 2018 წელი. (ინგლისურ ენაზე).
 12. გიორგი ხომერიკი, დავით მაისურაძე, თეიმურაზ ხუციშვილი. საქართველოს სპელეოტურისტული პოტენციალის საკითხისათვის. საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ახალი სერია. ტომი I (XIX). თბილისი, 2018, გვ. 138-150.
 13. ნეიძე ვ., პავლიაშვილი ნ., თუთბერიძე მ., ხომერიკი გ., ლომინაძე გ. სამეგრელოს ტურისტული პოტენციალის პრობლემები. ჟურნალში „გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები". თბ., 2019, გვ. 142-147. (ინგლისურ ენაზე. რეზიუმე – ქართული).
 14. ვერბეცკი ი., მაისურაძე დ, ხუციშვილი თ,  ხომერიკი გ. ტერიტორიის ისტორიულ-არქიტექტურული პოტენციალის (იაპ) ლოკალური სიმჭიდროვის განაწილების ცნების გამოყენება ტურიზმის მიზნებისათვის. საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები, ახალი სერია, ტომი 2 (XX), თბილისი, 2021,  გვ. 88-95.  ISSN 2587 - 5450
 15. ხომერიკი გ, შახნაზაროვი ა, სუქნიძე ნ. საქართველოს მოსახლეობის სიმაღლითი განაწილება და მთის არეალების დემოგეოგრაფიული პრობლემები. საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები, ახალი სერია, ტომი 2 (XX), თბილისი, 2021,  გვ. 57-67.  ISSN 2587 - 5450
 16. ხომერიკი გ, მელაძე გ, ნადარეიშვილი ნ, თუთბერიძე მ, კვირკველია ნ, ჯვარშეიშვილი ს, თავაძე გ. აღმოსავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დემოგრაფიული პრობლემები: მოსახლეობა როგორც დემოგრაფიული პოტენციალი.  (ინგლისურ ენაზე). Georgian Geographical Journal. 2021. DOI:  https://doi.org/10.52340/ggj გადაცემულია ჟურნალში დასაბეჭდად.

სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესების სფერო - საზოგადოებრივი გეოგრაფია, პოლიტიკური გეოგრაფია, ტურიზმის გეოგრაფია.