ყველა სკოლა
ENGLISH

სწავლის საფასური

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა

2014-2015 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 3,200 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა 

2014-2015 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 4,300 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა

 

ახალი მედია ტექნოლოგიების ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა

2014-2015 სასწავლო წლისათვისს წავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 3,800 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, B ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა


საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – 220101850

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთაინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში – GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.