ყველა სკოლა
ENGLISH

საბუთების მიღება

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • რომელმაც გადალახა ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვარი და აირჩია: A ტესტი-ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი; ტესტი-საზოგადოებრივი ურთიერთობები; B ტესტი-ახალი მედია ტექნოლოგიების ინჟინერია
  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს - http://bit.ly/1eakEl1 (ნიმუში) 

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (+ ფოტოსურათი)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი

საბუთების მიღების პროცედურა

ახალი მედია ტექნოლოგიების ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიღება გრძელდება 6 სექტემბრის ჩათვლით, ჟურნალისტიკის სკოლის სხვა პროგრამებზე საბუთების მიღება გრძელდება 14 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე ჩათვლით 12:00-დან 19:00 საათამდე. (შაბათ კვირის გარდა)

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

მაკა სეხნიაშვილი

მობ: 577 57 18 16

ტელ: 2 49 75 01; 2 45 75 45 (კომუტატორი)